VIDEO


BANNER

ข่าวกิจกรรมภาควิชา


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพและการสมาคมของผู้บริหาร วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย วิทยาเขตพิษณุโลก
วันที่ : 2017-06-01


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ข้าราชการใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
วันที่ : 2017-05-27


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรม การพัฒนาบุคลิกภาพในงานขายและบริการ แก่ พนักงานบริษัทสหพานิช เชียงใหม่
วันที่ : 2017-05-20


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
วันที่ : 2017-05-17


สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการสัมมนาพลศึกษากับการเรียนรู้ด้านกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
วันที่ : 2017-04-28


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ชั้นปีที่ 4
วันที่ : 2017-04-22


สาขาวิชาพลศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงาน
วันที่ : 2017-04-05


ภาควิชาอาชีวศึกษาฯ จัดกิจกรรมวัดสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยา เทศบาลตำบลเชิงดอย
วันที่ : 2017-03-29


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมวิจัยนานาชาติ ณ สถาบันวิจัยอุดมศึกษาแห่งชาติ มาเลเซีย
วันที่ : 2017-03-23


ข่าวประชาสัมพันธ์