ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ Welcome to Department of Vocational Education and Wellness Promotion
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

VIDEO


BANNER

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมภาควิชา


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ข้าราชการใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รุ่นที่ 1/2561
วันที่ : 2017-11-09


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมหารือและนำเสนอผลงานวิจัย ณ The HEAD Foundation ประเทศสิงคโปร์
วันที่ : 2017-11-06


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะเข้าร่วมสัมมนาการวิจัย
วันที่ : 2017-10-02


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพและการสมาคมของผู้บริหาร วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย วิทยาเขตพิษณุโลก
วันที่ : 2017-06-01


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ข้าราชการใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
วันที่ : 2017-05-27


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรม การพัฒนาบุคลิกภาพในงานขายและบริการ แก่ พนักงานบริษัทสหพานิช เชียงใหม่
วันที่ : 2017-05-20


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
วันที่ : 2017-05-17


สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการสัมมนาพลศึกษากับการเรียนรู้ด้านกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
วันที่ : 2017-04-28


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ชั้นปีที่ 4
วันที่ : 2017-04-22


ข่าวประชาสัมพันธ์